Yayın İlkeleri

1-Adalet Dergisi, ulusal bir dergidir. Yılda üç sayı olarak Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayımlanır. Yayın dili Türkçedir.

2-Dergiye gönderilen hukukî nitelikteki araştırma ve inceleme yazılarıbaşka bir yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere değerlendiriliyor olmamalıdır. Dergiye gönderilen makalelerde yazarın bu yönde beyanı alınır ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiği belirtilir.

3-Adalet Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu tarafından Yayın Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

4-Dergide çeviri makale, karar incelemesi ve kitap eleştirisi gibi yazılara da yer verilir. Bu tür yazıların yayımlanıp yayımlanmaması Yayın Kurulunca kararlaştırılır.

5-Adalet Dergisi’nde yayımlanmaması yönünde karar verilen yazılar için ayrıca sahiplerine yazılı cevap verilmemektedir.

6-Araştırma ve inceleme yazılarının bir örneği çıktı alınıp, her sayfası imzalanarak dilekçe ekinde Yayın İşleri Dairesi Başkanlığına, word programında hazırlanan bir örneği de belirtilen elektronik posta adresine (ab40439@adalet.gov.tr) gönderilir.

7-Belirtilen yazım kurallarına uygun olmayan ve düzeltilmesi için gönderilen makaleler elektronik ortamda gönderildiği tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar duyuruda bildirilen e-posta adresine gönderilir. Belirtilen sürede düzeltmeleri yapılarak gönderilmeyen makalelerin yayımlanması isteğinden vazgeçilmiş sayılır.

8-Dergide yayımlanan eser sahiplerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşletme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen telif ücreti ödenir. Yazara üç adet Adalet Dergisi gönderilir.

9-Yayımlanması kararlaştırılan yazıların her türlü elektronik ortamda tam metin olarak yayımlanması veya yeniden yayımlanması da dahil olmak üzere tüm yayın hakları Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı’na aittir.